SCHODY A ZÁBRADLÍ

Schodiště je z hlediska statiky a dispozice jedna z nejnáročnějších konstrukcí v budově a často představuje dominantu jejího interiéru nebo exteriéru. Touha po unikátním návrhu ovšem nesmí ohrozit jeho bezpečnost. Účelnost i estetické působení schodiště ovlivní volba materiálu a kvalita provedení. Základní konstrukční požadavky a ukázky z právě vydaných katalogových listů Stavebního katalogu ABF uvádí další díl tohoto seriálu. schodiště (SMIP)Šikmá rampa je sklonitá stavební konstrukce (sklon max. 10o) určená k překonávání rozdílu výškových úrovní chůzí nebo pojížděním. Je tvořena nášlapnou plochou rovinnou nebo zakřivenou. K vyrovnání výškového rozdílu a k přemostění vzájemného odstupu např. ložné plochy nákladního automobilu a překládací plochy ve výrobním nebo skladovacím objektu slouží hydraulické nebo mechanické vyrovnávací můstky s výsuvným či sklopným čelem. Instalují se do předem vybudované rampy, případně do podlahy nebo vratového otvoru. Obvykle se kombinují s nůžkovými zvedacími plošinami se sklopným nájezdem.Schodiště je stupňovitá konstrukce určená k překonávání rozdílu výškových úrovní chůzí. Podle sklonu ramen rozeznáváme schodiště rampové (10o - 20o), mírné (20o - 25o), běžné (25o - 35o), strmé (35o - 45o) a žebříkové, které je vhodné k výstupu na půdy rodinných domů a má sklon od 45o do 58o. Při větším sklonu ramene se používají žebříky. Každé podlaží a užitný půdní prostor musí být přístupný alespoň jedním (hlavním) schodištěm, které slouží jako základní vertikální pěší spojení v objektu. schodiště (DASTECH) K občasnému použití pouze malým počtem osob se navrhují pomocná schodiště a k vyrovnávání různých výškových úrovní, např. ve vestibulu, slouží schody vyrovnávací. Podle půdorysného tvaru ramen rozlišujeme schodiště přímá, zakřivená a smíšená, z hlediska umístění vnitřní a vnější (předložená).


Schodišťové rameno tvoří minimálně 3 a maximálně 16 výšek schodišťových stupňů, u pomocných schodišť a uvnitř bytů nejvíce 18. Všechny stupně v jednom schodišťovém rameni musí mít stejnou výšku, v přímých ramenech i stejnou šířku. Vzájemný vztah výšky a šířky stupně je dán vzorečkem 2h + b = 630 mm. Způsob podepření stupňů v rameni je patrný z názvu schodiště, např. deskové, vřetenové, zavěšené nebo visuté. Minimální průchodná šířka schodišťového ramene je v rodinných domech 900 mm, v bytových domech 1100 mm a v případě žebříkových schodišť 550 mm (míra potřebná pro průchod dospělého člověka). Podchodná výška pomocných schodišť v rodinných domech nebo v bytech může být snížena na 2100 mm.